Tổng số tour hiện có : 183
VTEM Banners
Tổ yến

0907.760.157 ðuöc chuyên quyën phân phöi ðôc lâp"Tö Yên Sào"khai thác sãn phäm xuât xû tü VN &Giao nhân tû A->Z nhû HongKong,...+VN(chî nhân 
trã=$VND).Dùng"Yên Sào"ðê täng sinh lûc,da trë ðep lâu+tho dài,täng trí nhö cho 
trë->già(cö thê thon chäc)khõe tình duc,phòng chöng ða bênh,ôn ðinh ðuöng cho ai ðái ðuöng.
Ai diên sau ðây không ðuoc dùng"Yên Sào

*Cao áp huyêt(không ðuöc dùng Sâm Hàn).nhûng Sâm USA hay Canada thi 0k.

*Ðàm thâp(Suyën)
**Béo mâp.
*Da mét xanh.
*Tay chân lanh(mát quá).
*Hay ( ðau bung,tiêu chäy,lanh bung).
*thóng(ô) phong.
*Phu nü mang thai duöi 3tháng.
*Em bé duöi 2tuöi.
Chú ý:em bé tû 2 tuöi thü än tü tü,vì có thê di üng.
*Tö Yên Sào
có loai "Huyêt
ðâm(ðät $)->löt(khá ðät $/thuöng là Yên ðão
).$ khá ðät loai vàng ðâm->lot &loai träng ngà(phö thöng/thuöng là Yên Sào nhà nuôi)
*k(USD) 
*50k/50gam(nâu vöi1 sö món tû chon/cách ché bién và phân biêt Tô Yên Sào
(thât,giã) ,ðã
ghi trên giäy có trong hôp "Yên Sào".
*50gam ché=16 chén nhõ.tam ðü cho chông, 3ngày 1chén.
Vö 5ngày 1 chén tam chuân.
*50k=100gam
(chât luöng thâp).rë nuã cüng có ðê nâu cháo Yên bán.

*200k=100g(ðat)->600k=100g(cao câp
).
  
Các sãn phâm göi ra nuöc ngoai +thêm 50k(k này khi có täng k bên VN,thì xin cho chînh k ).

Ða ta quý vi tham khão.

Hy vong quý vi giúp ðö mua và giöi thiêu->muôn dân,ðê muôn dân VN cùng coffeeteahouse du lich khäp 5 châu.

Xin chào tam biêt.
Dich vu khách hàng goi hay nhän tin ->0907.760.157